Metal Price 1 페이지 | 신영금속

Metal Price 1 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
환율정보 조회
  • $(달러) 연평균가
  • 1,230.95
  • ¥(엔화) 연평균가
  • 1,016.66
Metal Price 목록
기준일 $(달러) ¥(엔화)
2023-11-29 1,294.00 878.27
2023-11-28 1,304.70 878.08
2023-11-27 1,302.10 870.82
2023-11-24 1,298.70 868.26
2023-11-23 1,295.70 866.54
2023-11-22 1,287.70 869.57
2023-11-21 1,292.40 871.89
2023-11-20 1,294.40 864.58
2023-11-17 1,303.90 865.29
2023-11-16 1,302.00 860.66
2023-11-15 1,325.30 881.07
2023-11-14 1,322.70 872.12
2023-11-13 1,316.70 869.22
2023-11-10 1,309.00 864.94
2023-11-09 1,305.50 865.23
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기